اي مفيد

شعری از مولا

شاعری در علو مقام و منزلت حضرت علی(ع) این بیت را سرود:

      مجرم! اگر محاسبه‌ی حشر با علی است
      من ضامنم هر چه تو خواهی گناه کن

شب که شد در عالم خواب مولا را زیارت کرد که به او فرمود:

     مجرم! یقین محاسبه‌ی حشر با علی است
     شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن

 

 

از کتاب: بهترین شاگرد شیخ(نگاهی به زندگانی شیخ عبدالکریم حامد)- صفحه 113

 

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 3 شهریور 1387