اي مفيد

روزی از این تلخ و شیرین روزها..

یک روز هم، بی‌آنکه کسی حواسش به تو باشد، چمدان کوچکت را بر می‌داری و ...
درست مثل تجربه‌ی حس ناگهانی مرگ. که هر کس مشغول به کاری، از هجوم دردی ناگهانی، سرت را تکیه می‌دهی به دیوار کنار صندلی و ...

و تنها روزهای اولش سخت است ..

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 26 تیر 1391