اي مفيد

دوست

 

دوستی می‌خواهـم: نابـیـنا !

کـه       خــــط بـریــل بـدانــد

و فصل به فصل تنـم را بخوانـد

دستـش را بگیـرم بازو بـه بازو

چشمش شــوم و عـصایـــش

دنـیا را برایـش تـعریف ‌کـنــــم

و تمام زشتی‌ها‌ی جهـــان را

برای او از قـلـــم بـیـنــــــدازم

 

از اینجا

 

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 7 آذر 1387