اي مفيد

الم

بعضی‌ انسان‌ها شان نزول دارند
قصه نیستند
سوره‌اند


بعضی‌ سوره‌ها تمام آیه‌هایشان حروف مقطعه:
الف لام میم
سرفه، 
خون، موج
آه
بغض، گریه، اشک
درد

باید آیه به آیه بخوانی‌شان
آه به آه
تنها بخوانی‌شان

که اسرارشان را نه تو دانی و نه من
که تفسیرشان را بخواهی اگر
باید خودت آیه آیه شوی
اربا اربا ..

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا
از مومنان مردانی هستند كه به پیمانی كه با خدا بسته بودند وفا كردند بعضی بر سرپیمان خویش جان باختند و بعضی چشم به راهند و هیچ پیمان خود دگرگون نكرده اند. صف/14

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 2 خرداد 1391