اي مفيد

می‌ترسم

شب‌ها چو گرگ
در پس دیوار
روزها
آرام خفته‌اند
و
دهان باز کرده‌اند
بر مرگ من
که زمزمه‌ی صبح روشن است
آهنگ‌های شوم ساز کرده‌اند

 

می‌ترسم
از شتاب تو ای شام زودرس

 

می‌ترسم
از درنگ تو ای صبح دیر پای

 

می‌ترسم
از درنگ

 

می‌ترسم
از شتاب

 

من هم شبی به شهر تو ره جستم ای هوس
من هم لبی به جام تو تر کردم ای گناه
زان لب، هزار ناله فرو خفته در سکوت
زان شب، هزار قصه فرومرده در نگاه

 

می‌ترسم
از سیاهی شب‌های پر ملال

 

می‌ترسم
از سپیدی روزان بی‌امید

 

می‌ترسم
از سیاه

 

می‌ترسم
از سپید

 

می‌ترسم
از نگاه فرو مرده در سکوت

 

می‌ترسم
از سکوت فرو خفته در نگاه

 

می‌ترسم
از سکوت

 

می‌ترسم
از نگاه

 

می‌ترسم
از سپید

 

می‌ترسم
از سیاه

 

حسن هنرمندی

 

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 16 اسفند 1387