اي مفيد

زن هفت ساله

من هنوز همان دخترک هفتساله‌ام و هنوز به دنبال شاپرک‌ها و قاصدک‌ها می‌دوم. هنوز دست‌های‌کوچکم به سمت روشنی سرخ سیب‌ها دراز است و رنگین‌کمان پشت قطره اشک‌های کودکانه‌ام طلوع می‌کندنه.. من هفده ساله نیستممن بلوغ اندام‌هایم را هم باور نکرده‌ام، چه رسد به همآغوشی هزاران هزار شب‌های ناتماممن هنوز هفت‌ساله‌ام و پوست نازک کودکی‌ام برای این دردهای معصومانه جای ترک خوردن نداردمن هنوز بلوغ بیست‌سالگی‌ام را ندیده‌ام که پوست هفت‌سالگی‌ام از بلوغ درد ترک خورده است.


چه کودکانه‌ی غمگینی.. بغض کرده‌ای آیا؟
برای سیب سرخ این عاشقانه‌ی غمناک چه اشک‌ها که نخواهند ریخت..

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 18 مهر 1388