اي مفيد

شعری از یک کودک آفریقایی

وقتی به دنیا میام سیاهم
وقتی بزرگ می‌شم سیاهم
وقتی میرم زیر آفتاب سیاهم
وقتی می‌ترسم سیاهم
وقتی مریض می‌شم سیاهم
وقتی می‌میرم هنوز سیاهم

و تو ای آدم سفید!

وقتی به دنیا میای صورتی‌ای
وقتی بزرگ می‌شی سفیدی
وقتی میری زیر آفتاب قرمزی
وقتی سردت می‌شه آبی‌ای
وقتی می‌ترسی زردی
وقتی مریض می‌شی سبزی
و وقتی می‌میری خاکستری‌ای

و تو به من می‌گی رنگین پوست!

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 25 دی 1388